Colofon

Copyright © De Gootsteenontstopper

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Deze rechten berusten bij degootsteenontstopper.nl c.q. de desbetreffende makers.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dien je vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever.

Contact

Voor vragen kun je bij ons terecht via ons contactformulier.

Website

Technisch website beheer wordt verzorgd door Sky Internet Marketing:
SEO experts, Google Ads beheer, Website ontwikkeling en beheer.


RioolontstoppingsbrigadeHeeft u een verstopt riool of een verstopt toilet, belt u dan met de Rioolontstoppingsbrigade